هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1591
کد ملی : 305####543
نام خانوادگی : بازمانده خوری
نام : محمد
تاریخ تولد : 1366/10/30
میزان تحصیلات : کارشناسی روابط عمومی از مرکز آموزش و پژوهش استانداری کمان
نام رسانه : خبرستان رفسنجان (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
بازمانده خوری، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :