هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1447
کد ملی : 155####187
نام خانوادگی : نوروزی
نام : محمدرضا
تاریخ تولد : 1362/12/04
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت از تربیت مدرس
نام رسانه : نصیر نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
نوروزی، محمدرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :

محمدرضا نوروزی، دکتری تخصصی مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
(سهمیه برگزیدگان علمی)


سوابق اجرایی
• صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری سراسری نصیر نیوز
• صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه خبری راهبردنامه گستره توزیع شمال غرب کشور
• تدریس در دانشگاه سراسری هنر اسلامی تبریز، 1395 ، ادامه دارد، (مقطع کارشناسی ارشد)
• تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی، سال 1390 ، ادامه دارد مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
• کارشناس اقتصاد سلامت- دانشکده علوم پزشکی مراغه- سال 1398 – ادامه دارد
• کارشناس برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد-- دانشکده علوم پزشکی مراغه- سال 1398 – ادامه دارد

افتخارات
همکاری در بیش از یکصد مقاله علمی بین المللی با اساتید مختلف خارج و داخل کشور.
سابقه انجام بیش از بیست و پنج طرح پژوهشی با سازمانهایی مثل شرکت گاز- ثبت احوال- آموزش عالی و ...
مشاوره ی بیش از سی پایان نامه در دانشگاههای سراسری- آزاد و پیام نور
سابقه تالیف کتاب با اساتید خارج و داخل کشور
افتخار استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی پژوهشی در دانشگاههای تربیت مدرس و فردوسی مشهد

فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی

• عضویت در هیات تحریریه و هیات داوران مجلات داخلی
Journal of Modern Developments in Management and Accounting
http://www.jmdma.ir/index.php/JMDMA/about/editorialTeam

مطبوعات و پایگاه های خبری داخلی
• مدیر مسئول، هیات تحریریه و هیات داوران مجلات بین المللی
• Acta Universitatis Danubius. Œconomica
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/pages/view/eboeconomica

• International Journal of Business and Social Science ISSN 2219-1933 (Print),
http://ijbssnet.com/editorial-board

• International Journal of Business and Social Science ISSN 2219-6021 (Online)
http://ijbssnet.com/editorial-board

• International Journal of Humanities and Social Science; ISSN 2220-8488 (Print)
http://www.ijhssnet.com/editorial-board.html

• International Journal of Humanities and Social Science; 2221-0989 (Online)
http://www.ijhssnet.com/editorial-board.html

• American International Journal of Contemporary Research ISSN 2162-139X (Print)
http://www.aijcrnet.com/index.php/editorial-board

• American International Journal of Contemporary Research; ISSN 2162-142X (Online)
http://www.aijcrnet.com/index.php/editorial-board

• International Journal of Industrial Marketing
http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijim/about/editorialTeam

• Indian Journal of Commerce and Management Studies
http://www.scholarshub.net/index.php/ijcms

• Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business ISSN (2073-7122)
https://ijcrb.webs.com/editorialboard.htm

• International Journal of Economics and Research
https://www.ijeronline.com/eb.php

• International Journal of Management and Administrative Sciences
https://ijmas.webs.com/editorialboard.htm

• International Journals of Multidisciplinary Research Academy (IJMRA)
https://www.ijmra.us/patron.php

فعالیتهای مشاوره در سازمان ها
1 . مشاور مدیریت و امور اداری سازمان ثبت احوال شهرستان مراغه سال 1394 تا ادامه دارد.
2 . مشاور مدیریت و امور اداری سازمان هلال احمر شهرستان مراغه سال 1394 تا ادامه دارد.
3 . مشاور مدیریت و امور اداری سازمان هلال احمر شهرستان میاندوآب سال 1394 تا ادامه دارد.
4 . مشاور مدیریت آب و فاضلاب شهرستان آذرشهر و ممقان سال 1394 تا ادامه دارد.