هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1712
کد ملی : 045####089
نام خانوادگی : شهروی
نام : حمیدرضا
تاریخ تولد : 1355/04/01
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق از تهران جنوب
نام رسانه : تهران صنعت (چاپی ، ماهنامه)
شهروی، حمیدرضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :