هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1703
کد ملی : 008####107
نام خانوادگی : دربان
نام : زهرا
تاریخ تولد : 1364/06/16
میزان تحصیلات : کارشناسی دبیری زیست از تهران شمال
نام رسانه : امید زندگی (چاپی ، ماهنامه)
دربان، زهرا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
1- صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه امید زندگی(ترویج مسئولیت اجتماعی)

2-معاونت بانوان جمعیت هادیان آفتاب

3-دارای گواهینامه قالیبافی

4- نوآوری در صنایع دستی دست بافته های نمدی

5- نیکوکار و فعال پرورشی دبستان آزادی (پایلوت تعالی مدیریت)

6- دارای مدرک کارشناسی دبیری زیست

7- همکاری با دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد تهران شمال

8- نماینده دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شمال در ستاد اقامه نماز