هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

بر اساس افراد واجد شرایط رای‌دهی بر اساس افراد شرکت کننده در انتخابات

میزان مشارکت
ردیف عنوان مقدار درصد
1 درصد افراد رای دهنده 2261 %55.91
2 درصد افراد رای نداده 1783 %44.09
جمع 4044 %100.00
شرکت کننده بر اساس دوره انتشار (1401/11/15 10:06:14)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 روزنامه (چاپی) 187 %8.27
2 هفته نامه (چاپی) 307 %13.58
3 دو هفته نامه (چاپی) 102 %4.51
4 ماهنامه (چاپی) 247 %10.92
5 دو ماهنامه (چاپی) 25 %1.11
6 فصلنامه (چاپی) 88 %3.89
7 دو فصلنامه (چاپی) 8 %0.35
8 سالنامه (چاپی) 9 %0.40
9 خبرگزاری (الکترونیک - برخط ) 12 %0.53
10 پایگاه خبری (الکترونیک - برخط ) 1234 %54.58
11 هفته نامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.27
12 ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 6 %0.27
13 فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 25 %1.11
14 دو فصلنامه (الکترونیک - غیر برخط) 5 %0.22
15 سالنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
16 دو ماهنامه (الکترونیک - غیر برخط) 0 %0.00
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس نوع مجوز (1401/11/15 10:06:14)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 چاپی 973 %43.03
2 الکترونیک - برخط 1246 %55.11
3 الکترونیک - غیر برخط 42 %1.86
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس استان دفتر مرکزی (1401/11/15 10:06:14)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 تهران 861 از 1780 %48.37
2 آذربایجان شرقی 125 از 194 %64.43
3 آذربایجان غربی 44 از 69 %63.77
4 اردبیل 50 از 65 %76.92
5 اصفهان 72 از 150 %48.00
6 البرز 41 از 60 %68.33
7 ایلام 41 از 50 %82.00
8 بوشهر 30 از 56 %53.57
9 چهارمحال و بختیاری 19 از 29 %65.52
10 خراسان جنوبی 17 از 26 %65.38
11 خراسان رضوی 59 از 125 %47.20
12 خراسان شمالی 3 از 6 %50.00
13 خوزستان 99 از 142 %69.72
14 زنجان 14 از 17 %82.35
15 سمنان 8 از 23 %34.78
16 سیستان و بلوچستان 18 از 30 %60.00
ردیف عنوان مقدار درصد
17 فارس 54 از 113 %47.79
18 قزوین 8 از 19 %42.11
19 قم 41 از 79 %51.90
20 کردستان 18 از 32 %56.25
21 کرمان 90 از 138 %65.22
22 کرمانشاه 51 از 79 %64.56
23 کهگیلویه و بویراحمد 55 از 77 %71.43
24 گلستان 51 از 64 %79.69
25 گیلان 106 از 191 %55.50
26 لرستان 67 از 89 %75.28
27 مازندران 98 از 146 %67.12
28 مرکزی 19 از 28 %67.86
29 هرمزگان 45 از 58 %77.59
30 همدان 28 از 48 %58.33
31 یزد 29 از 60 %48.33
شرکت کننده رسانه‌های چاپی بر اساس گستره توزیع (1401/11/15 10:06:14)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 سراسری 491 %49.40
2 منطقه ای 157 %15.79
3 استانی 294 %29.58
4 محلی 52 %5.23
جمع 994 %100.00
شرکت کننده بر اساس جنسیت (1401/11/15 10:06:14)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن 483 %21.36
2 مرد 1778 %78.64
جمع 2261 %100.00
شرکت کننده بر اساس سن و جنسیت (1401/11/15 10:06:14)
ردیف عنوان مقدار درصد
1 زن، سن 20 الی 29 سال 1 %0.04
2 زن، سن 30 الی 39 سال 186 %8.23
3 زن، سن 40 الی 49 سال 206 %9.11
4 زن، سن 50 الی 59 سال 75 %3.32
5 زن، سن 60 الی 69 سال 12 %0.53
6 زن، سن بیشتر از 70 سال 3 %0.13
7 مرد، سن 20 الی 29 سال 15 %0.66
8 مرد، سن 30 الی 39 سال 530 %23.44
9 مرد، سن 40 الی 49 سال 656 %29.01
10 مرد، سن 50 الی 59 سال 368 %16.28
11 مرد، سن 60 الی 69 سال 154 %6.81
12 مرد، سن بیشتر از 70 سال 55 %2.43
جمع 2261 %100.00