هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1820
کد ملی : 501####294
نام خانوادگی : محتاطی
نام : محمد
تاریخ تولد : 1364/11/22
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از ساری
نام رسانه : محمودآباد آنلاین (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
محتاطی، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :