هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1516
کد ملی : 007####321
نام خانوادگی : ایزدی مقدم
نام : ایمان
تاریخ تولد : 1365/12/05
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی از تهران شرق ( قیامدشت)
نام رسانه : بیمه نویس (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
ایزدی مقدم، ایمان

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
خبرنگار هفته نامه سراسری ایران ما
خبرنگار پاره وقت سرویس اقتصادی روزنامه شرق
کارشناس اقتصادی برنامه رادیویی نمودار رادیو ایران
خبرنگار پایگاه خبری اخبار پولی مالی
سردبیر ماهنامه و فصلنامه اخبار مالی
مدیرمسئول و صاحب امتیاز رسانه تخصصی بیمه نویس
رئیس اداره روابط عمومی شرکت بیمه کوثر
سرپرست روابط عمومی شرکت بیمه آرمان
مشاور رسانه ای روابط عمومی بیمه معلم
عضو کمیته فرهنگ سازی و کاهش تلفات جاده ای صندوق تامین خسارت های بدنی کشور
مشاور روابط عمومی شرکت بیمه توسعه
عضو هیئت موسس انجمن خبرنگاران صنعت بیمه