هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1576
کد ملی : 371####340
نام خانوادگی : کرد
نام : باقر
تاریخ تولد : 1334/05/03
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت از علامه طباطبایی
نام رسانه : مرز پرگهر (چاپی ، روزنامه)
کرد، باقر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :