هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1742
کد ملی : 230####079
نام خانوادگی : عرب زاده
نام : حامد
تاریخ تولد : 1366/03/28
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی دریانوردی از واحد خارگ
نام رسانه : خارگ نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
عرب زاده، حامد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :