هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1727
کد ملی : 507####321
نام خانوادگی : امینی
نام : پریزاد
تاریخ تولد : 1366/06/02
میزان تحصیلات : کارشناسی زمین شناسی کاربردی از پیام نور واحد نقده
نام رسانه : نگاه (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
امینی، پریزاد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :