هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1315
کد ملی : 038####467
نام خانوادگی : چاقری
نام : محمد
تاریخ تولد : 1356/07/07
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از شاهرود
نام رسانه : نفت گاز و انرژی (چاپی ، ماهنامه)
چاقری، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :