هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1778
کد ملی : 001####241
نام خانوادگی : باقری
نام : محمد
تاریخ تولد : 1369/11/19
میزان تحصیلات : کارشناسی تاریخ از دانشگاه تهران
نام رسانه : کتیبه میراث شیعه (چاپی ، سالنامه)
باقری، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :