هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1770
کد ملی : 270####764
نام خانوادگی : مرادمند جلالی
نام : حامد
تاریخ تولد : 1360/06/11
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی از کاشان
نام رسانه : مرجع آنلاین (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
مرادمند جلالی، حامد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :