هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1238
کد ملی : 213####521
نام خانوادگی : حسین پور نشلی
نام : عارف
تاریخ تولد : 1369/07/07
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از شاهد
نام رسانه : نگاه نشل (چاپی ، ماهنامه)
حسین پور نشلی، عارف

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
1- کارشناسی علوم خاک از دانشگاه گیلان
2- کارشناسی ارشد ارزیابی تناسب اراضی از دانشگاه شاهد تهران
3- چهار دوره دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان
4- نویسنده کتاب در تکاپوی تشکل های دانشجویی، انتشارات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان
5- دو دوره عضو هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان
6- مدیر مسئول نشریه دانشجویی دغدغه
7- مدیر مسئول نشریه دانشجویی مستضعفین
8- سر دبیر نشریه دانشجویی موج
9- مدیر مسئول نشریه دانشجویی ونوشه ، نماینده دانشجویان مازندرانی دانشگاه گیلان
10- دو دوره نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان
11- دو دوره دبیر برگزاری همایش شعر آیینی مازندرانی در روستای نشل
12- دبیر مجمع جوانان قمر بنی هاشمی نشل