هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1547
کد ملی : 230####701
نام خانوادگی : عسکری
نام : محمدجواد
تاریخ تولد : 1364/12/21
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی از آزاد قم
نام رسانه : جام نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
عسکری، محمدجواد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :