هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1282
کد ملی : 239####988
نام خانوادگی : اشرافی
نام : مرتضی
تاریخ تولد : 1362/06/22
میزان تحصیلات : دکترا علوم سیاسی از آکادمی علوم تاجیکستان
نام رسانه : رصد نامه تحولات راهبردی بین الملل (چاپی ، سالنامه)
اشرافی، مرتضی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :
دکتری علوم سیاسی ، روابط بین الملل
روزنامه نگار، تحلیل گر مسائل سیاسی
مدیر مسئول پژوهشنامه تاریخ ، سیاست و رسانه
مدیر مسئول رصد نامه تحولات راهبردی بین الملل