هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1625
کد ملی : 093####493
نام خانوادگی : جمشیدیان
نام : شراره
تاریخ تولد : 1359/08/01
میزان تحصیلات : کارشناسی زیست شناسی از فردوسی
نام رسانه : چاپار طوس (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
جمشیدیان، شراره

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :