هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1215
کد ملی : 189####206
نام خانوادگی : عامری
نام : احمد
تاریخ تولد : 1351/06/17
میزان تحصیلات : کارشناسی روابط عمومی از دانشکده خبر اهواز
نام رسانه : روابط عمومی نوین ایران (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
عامری، احمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :