هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1524
کد ملی : 420####594
نام خانوادگی : تاراجیان
نام : مهدی
تاریخ تولد : 1361/12/29
میزان تحصیلات : دکترا رفتار حرکتی از علوم تحقیقات
نام رسانه : علوم حرکتی و رفتاری (الکترونیک - غیر برخط ، فصلنامه)
تاراجیان، مهدی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :