هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1780
کد ملی : 007####321
نام خانوادگی : صبحی
نام : امین
تاریخ تولد : 1363/03/06
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نام رسانه : آوای نشاط (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
صبحی، امین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :