هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

شناسه نامزد : 1489
کد ملی : 114####734
نام خانوادگی : امامی
نام : سید تقی
تاریخ تولد : 1341/06/03
میزان تحصیلات : دکترا دین از حوزه علمیه
نام رسانه : میثاق با کوثر (چاپی ، فصلنامه)
امامی، سید تقی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :