مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

انتظامی، حسین

1. انتظامی، حسین

رتبه : 1
رسانه : فارغ التحصیلان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

959


درصد :

%55.79


رحمانیان، مهدی

2. رحمانیان، مهدی

رتبه : 2
رسانه : شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

538


درصد :

%31.30


هدایتی بنیادآباد، محسن

3. هدایتی بنیادآباد، محسن

رتبه : 3
رسانه : خزر نما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

19


درصد :

%1.11


حسینی پور، فرزانه

4. حسینی پور، فرزانه

رتبه : 4
رسانه : اخبار بانک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

7


درصد :

%0.41


امینی اسکندانی، پروین

5. امینی اسکندانی، پروین

رتبه : 5
رسانه : آناک
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


برزگر جلالی، مسعود

6. برزگر جلالی، مسعود

رتبه : 5
رسانه : ساقی آذربایجان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : روزنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


ریاحی، میثم

7. ریاحی، میثم

رتبه : 5
رسانه : ریاح
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


سلطانی، حشمت اله

8. سلطانی، حشمت اله

رتبه : 5
رسانه : ابراز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


سمواتی، فاطمه

9. سمواتی، فاطمه

رتبه : 5
رسانه : فکر و نظر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

6


درصد :

%0.35


آقایان مقدم، عاطفه

10. آقایان مقدم، عاطفه

رتبه : 10
رسانه : سلام کرمانشاه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


آهنگ، وحید

11. آهنگ، وحید

رتبه : 10
رسانه : خبر دیشموک
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


بری گبلو، مرتضی

12. بری گبلو، مرتضی

رتبه : 10
رسانه : آران مغان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


یزدان پناه، میلاد

13. یزدان پناه، میلاد

رتبه : 10
رسانه : خبر هامون
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

5


درصد :

%0.29


بهوندیوسفی، محمد علی

14. بهوندیوسفی، محمد علی

رتبه : 14
رسانه : رامهرمز نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


جندقی، محسن

15. جندقی، محسن

رتبه : 14
رسانه : بانک مردم
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


حاجیان، پویا

16. حاجیان، پویا

رتبه : 14
رسانه : دلوارنامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


حیدری، محمد صادق

17. حیدری، محمد صادق

رتبه : 14
رسانه : بین المللی عکس خبری
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


خوشابی نوبر، نگار

18. خوشابی نوبر، نگار

رتبه : 14
رسانه : ترنم اسکو
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


خوشقدم برازجانی، ایمان

19. خوشقدم برازجانی، ایمان

رتبه : 14
رسانه : دیار جنوب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


سپه وند، نرگس

20. سپه وند، نرگس

رتبه : 14
رسانه : سنگ نوشته
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


سلطان‌پور، منیر

21. سلطان‌پور، منیر

رتبه : 14
رسانه : صبح اندیشه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


سمیع زاده، احسان

22. سمیع زاده، احسان

رتبه : 14
رسانه : اطلاعات و اخبار کشاورزی و منابع طبیعی
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


محرابی، حسن

23. محرابی، حسن

رتبه : 14
رسانه : وحید
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

4


درصد :

%0.23


اخوان اصغری، خلیل

24. اخوان اصغری، خلیل

رتبه : 24
رسانه : کاشف اسرار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


اقتصاد، علیرضا

25. اقتصاد، علیرضا

رتبه : 24
رسانه : احوال نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


به آبادی فروتقه، شهرزاد

26. به آبادی فروتقه، شهرزاد

رتبه : 24
رسانه : اخبار تحقیق و توسعه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


جعفری جوزانی، مازیار

27. جعفری جوزانی، مازیار

رتبه : 24
رسانه : دیدگاه هنر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


دیمه کار، محمد

28. دیمه کار، محمد

رتبه : 24
رسانه : مکران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


ربیع زاده، میلاد

29. ربیع زاده، میلاد

رتبه : 24
رسانه : کاپیتان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


روح الامین، سید علی

30. روح الامین، سید علی

رتبه : 24
رسانه : شیرین طنز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


شکری رفسنجانی، رضا

31. شکری رفسنجانی، رضا

رتبه : 24
رسانه : فرهنگ و هنر معاصر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


عامری، احمد

32. عامری، احمد

رتبه : 24
رسانه : روابط عمومی نوین ایران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


فرشاد، رضا

33. فرشاد، رضا

رتبه : 24
رسانه : شکوفه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


مردانی نوکنده، محمد حسین

34. مردانی نوکنده، محمد حسین

رتبه : 24
رسانه : پژوهش نامه معارف حسینی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


مهدی خانی، علی

35. مهدی خانی، علی

رتبه : 24
رسانه : سرمه بیداری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

3


درصد :

%0.17


براتی، آرش

36. براتی، آرش

رتبه : 36
رسانه : آفاق فیروزآباد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


پرندوار، سعید

37. پرندوار، سعید

رتبه : 36
رسانه : ندای بویراحمد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


تویسرکان منش، رضا

38. تویسرکان منش، رضا

رتبه : 36
رسانه : تندرست نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


جعفری، سودابه

39. جعفری، سودابه

رتبه : 36
رسانه : خاتون شرق
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


خداوردی، علی‌اصغر

40. خداوردی، علی‌اصغر

رتبه : 36
رسانه : عصر کار
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


دانا، مجید

41. دانا، مجید

رتبه : 36
رسانه : شریعت نامه
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


داودی نژاد، امیرمحمود

42. داودی نژاد، امیرمحمود

رتبه : 36
رسانه : طلوع لرستان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


دهستانی مجومرد، هادی

43. دهستانی مجومرد، هادی

رتبه : 36
رسانه : پیام رضوان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


روشن، محمدعلی

44. روشن، محمدعلی

رتبه : 36
رسانه : میهن خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


ریاحی، بهروز

45. ریاحی، بهروز

رتبه : 36
رسانه : سرآمد کیفیت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


زمانی، اکبر

46. زمانی، اکبر

رتبه : 36
رسانه : پول و تجارت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


ساکی، امین

47. ساکی، امین

رتبه : 36
رسانه : خرم آباد فردا
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


سید ابراهیمی، سید مصطفی

48. سید ابراهیمی، سید مصطفی

رتبه : 36
رسانه : برآورد
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


عصاری، علی

49. عصاری، علی

رتبه : 36
رسانه : نوشهر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


علیزاده، هادی

50. علیزاده، هادی

رتبه : 36
رسانه : زرند نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


عینالو، سیاوش

51. عینالو، سیاوش

رتبه : 36
رسانه : ندای خوشه های طلایی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


فرقان طریقه، غزاله

52. فرقان طریقه، غزاله

رتبه : 36
رسانه : گود و میدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


کمالی باغستانی، محمد

53. کمالی باغستانی، محمد

رتبه : 36
رسانه : بندرعباس
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


محمدی نژاد پاشاکی، احمد

54. محمدی نژاد پاشاکی، احمد

رتبه : 36
رسانه : زبان کاوی کاربردی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


نجفی، مهدی

55. نجفی، مهدی

رتبه : 36
رسانه : فومن ما
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


نوروزی، مجیدرضا

56. نوروزی، مجیدرضا

رتبه : 36
رسانه : بحرالعلوم
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


وحیدی، سید مهدی

57. وحیدی، سید مهدی

رتبه : 36
رسانه : مسافر نامه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

2


درصد :

%0.12


بصیریان راد، محمد

58. بصیریان راد، محمد

رتبه : 58
رسانه : عصر عدالت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


تقی زاده بهجتی، حامد

59. تقی زاده بهجتی، حامد

رتبه : 58
رسانه : سینما خانه
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ثقفی، علی

60. ثقفی، علی

رتبه : 58
رسانه : همدان نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


حسینی، کبری

61. حسینی، کبری

رتبه : 58
رسانه : آفتاب سلامت
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


حق شناس کاشانی، محمد علی

62. حق شناس کاشانی، محمد علی

رتبه : 58
رسانه : معمار و مد امروز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


خبازکناری، قربانعلی

63. خبازکناری، قربانعلی

رتبه : 58
رسانه : کناریها
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


خوش سیرت شالدهی، حسین

64. خوش سیرت شالدهی، حسین

رتبه : 58
رسانه : دنیای اطلاعات برتر
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ذاکری، سعید

65. ذاکری، سعید

رتبه : 58
رسانه : ذاکر خبر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


رشیدپور، محمد

66. رشیدپور، محمد

رتبه : 58
رسانه : صبح ملت نیوز
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


رفیعی طبا زواره، محمد علی

67. رفیعی طبا زواره، محمد علی

رتبه : 58
رسانه : نماد برتر
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


ساعدی، خبات

68. ساعدی، خبات

رتبه : 58
رسانه : کورده واری
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


سلیمان زاده، شهرام

69. سلیمان زاده، شهرام

رتبه : 58
رسانه : انعکاس بناب
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


سماواتی، محمد فرید

70. سماواتی، محمد فرید

رتبه : 58
رسانه : ئاوات
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


شریفی بناب، سید هادی

71. شریفی بناب، سید هادی

رتبه : 58
رسانه : کافه دانش
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صبوری فرد، مرتضی

72. صبوری فرد، مرتضی

رتبه : 58
رسانه : موج خراسان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صحرایی، احسان

73. صحرایی، احسان

رتبه : 58
رسانه : نسیم دهلران
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


صمدی، علی

74. صمدی، علی

رتبه : 58
رسانه : کام شیرین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عبدالعلی زاده، ملیحه

75. عبدالعلی زاده، ملیحه

رتبه : 58
رسانه : صدای شهروند
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


عرب نژاد، حسین

76. عرب نژاد، حسین

رتبه : 58
رسانه : میهن نوین
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


غلامی اول، احمد

77. غلامی اول، احمد

رتبه : 58
رسانه : زوج
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : سالنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


فراهانی، مریم

78. فراهانی، مریم

رتبه : 58
رسانه : سفر نورد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


فرجام ترخونی، علیرضا

79. فرجام ترخونی، علیرضا

رتبه : 58
رسانه : شهر و ساختمان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


کنعانی پور، حمید

80. کنعانی پور، حمید

رتبه : 58
رسانه : مهر پارسیان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

81. مقنی دهخوارقانی، علی اصغر

رتبه : 58
رسانه : کاریران
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


موسوی، سید محمدرضا

82. موسوی، سید محمدرضا

رتبه : 58
رسانه : راهبرد سیاسی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


نوری، رضا

83. نوری، رضا

رتبه : 58
رسانه : خورشید خراسان
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : دو هفته نامه
تعداد آرا :

1


درصد :

%0.06


جعفری نژاد، پوران

84. جعفری نژاد، پوران

رتبه : 84
رسانه : فرهنگ رامهرمز
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


حائری، سید محمدحسین

85. حائری، سید محمدحسین

رتبه : 84
رسانه : هویت ایرانی
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : ماهنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


درویش قنبر، مهری

86. درویش قنبر، مهری

رتبه : 84
رسانه : فردای همدان
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


شمسینی غیاثوند، حسن

87. شمسینی غیاثوند، حسن

رتبه : 84
رسانه : مطالعات منافع ملی
نوع مجوز : الکترونیک - غیر برخط
دوره انتشار : فصلنامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


کریمائی، مهدی

88. کریمائی، مهدی

رتبه : 84
رسانه : یاران خورشید
نوع مجوز : چاپی
دوره انتشار : هفته نامه
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


محمدی ابرده، سید محمد

89. محمدی ابرده، سید محمد

رتبه : 84
رسانه : صبح مشهد
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00


نظری مهر، رضا

90. نظری مهر، رضا

رتبه : 84
رسانه : نبض نفت
نوع مجوز : الکترونیک - برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری
تعداد آرا :

0


درصد :

%0.00