مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1147
کد ملی : 442####506
نام خانوادگی : سید ابراهیمی
نام : سید مصطفی
تاریخ تولد : 1368/12/10
میزان تحصیلات : کارشناسی عمران از امام محمد باقر
نام رسانه : برآورد (چاپی ، ماهنامه)
سید ابراهیمی، سید مصطفی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :