مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1110
کد ملی : 007####856
نام خانوادگی : فراهانی
نام : مریم
تاریخ تولد : 1363/10/23
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت از الزهرا
نام رسانه : سفر نورد (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
فراهانی، مریم

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :