مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1074
کد ملی : 006####595
نام خانوادگی : کنعانی پور
نام : حمید
تاریخ تولد : 1358/06/28
میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت از فرهنگ و هنر واحد 35
نام رسانه : مهر پارسیان (چاپی ، ماهنامه)
کنعانی پور، حمید

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :