مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1115
کد ملی : 006####228
نام خانوادگی : فرشاد
نام : رضا
تاریخ تولد : 1352/11/17
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد کشاورزی از واحدکرج
نام رسانه : شکوفه (چاپی ، ماهنامه)
فرشاد، رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :