مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1072
کد ملی : 572####876
نام خانوادگی : نوری
نام : رضا
تاریخ تولد : 1352/02/12
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه سبزوار
نام رسانه : خورشید خراسان (چاپی ، دو هفته نامه)
نوری، رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :