مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1127
کد ملی : 200####578
نام خانوادگی : رشیدپور
نام : محمد
تاریخ تولد : 1361/08/18
میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری از شوشتر
نام رسانه : صبح ملت نیوز (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
رشیدپور، محمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :