مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1188
کد ملی : 090####804
نام خانوادگی : غلامی اول
نام : احمد
تاریخ تولد : 1344/12/02
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیا از مرکز
نام رسانه : زوج (چاپی ، فصلنامه)
غلامی اول، احمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :