مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1122
کد ملی : 407####840
نام خانوادگی : داودی نژاد
نام : محمود
تاریخ تولد : 1351/03/31
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم قضایی از ازاد خرم آباد
نام رسانه : طلوع لرستان (چاپی ، هفته نامه)
داودی نژاد، محمود

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :