مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1118
کد ملی : 218####332
نام خانوادگی : حائری
نام : سید محمدحسین
تاریخ تولد : 1351/05/30
میزان تحصیلات : کارشناسی ادبیات عرب از ازاد اسلامی تهران مرکز
نام رسانه : هویت ایرانی (چاپی ، ماهنامه)
حائری، سید محمدحسین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :