مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1181
کد ملی : 270####663
نام خانوادگی : حسینی
نام : کبری
تاریخ تولد : 1357/06/30
میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری از آزاد اسلامی واحد رشت
نام رسانه : آفتاب سلامت (چاپی ، ماهنامه)
حسینی، کبری

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :