مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1153
کد ملی : 150####050
نام خانوادگی : عبدالعلی زاده
نام : ملیحه
تاریخ تولد : 1360/11/10
میزان تحصیلات : کارشناسی روابط عمومی از علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز
نام رسانه : صدای شهروند (چاپی ، دو هفته نامه)
عبدالعلی زاده، ملیحه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :