مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1120
کد ملی : 209####434
نام خانوادگی : هدایتی بنیادآباد
نام : محسن
تاریخ تولد : 1358/11/14
میزان تحصیلات : دیپلم کامپیوتر از غیر انتفاعی پژوهش
نام رسانه : خزر نما (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
هدایتی بنیادآباد، محسن

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :