مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1164
کد ملی : 224####871
نام خانوادگی : مردانی نوکنده
نام : محمد حسین
تاریخ تولد : 1351/03/08
میزان تحصیلات : دکترا فلسفه از آکادمی علوم
نام رسانه : پژوهش نامه معارف حسینی (چاپی ، فصلنامه)
مردانی نوکنده، محمد حسین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :