مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1163
کد ملی : 137####167
نام خانوادگی : امینی اسکندانی
نام : پروین
تاریخ تولد : 1359/01/28
میزان تحصیلات : کاردانی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی
نام رسانه : آناک (چاپی ، هفته نامه)
امینی اسکندانی، پروین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :