مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1126
کد ملی : 128####391
نام خانوادگی : ریاحی
نام : میثم
تاریخ تولد : 1363/06/14
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد فقه و اصول از مرکز مدیریت
نام رسانه : ریاح (چاپی ، دو هفته نامه)
ریاحی، میثم

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :