مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1152
کد ملی : 138####103
نام خانوادگی : خوشابی نوبر
نام : نگار
تاریخ تولد : 1363/03/31
میزان تحصیلات : کارشناسی دبیری زبان انگلیسی از آزاد اسلامی تبریز
نام رسانه : ترنم اسکو (چاپی ، هفته نامه)
خوشابی نوبر، نگار

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :