مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1073
کد ملی : 007####037
نام خانوادگی : حاجیان
نام : پویا
تاریخ تولد : 1365/10/11
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه
نام رسانه : صلح و دوستی (چاپی ، دو هفته نامه)
حاجیان، پویا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :