مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1079
کد ملی : 128####246
نام خانوادگی : عصاری
نام : علی
تاریخ تولد : 1358/07/30
میزان تحصیلات : دکترا شهرسازی از دانشگاه میسور هندوستان
نام رسانه : نوشهر (چاپی ، فصلنامه)
عصاری، علی

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :