مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1090
کد ملی : 038####649
نام خانوادگی : محمدی نژاد پاشاکی
نام : احمد
تاریخ تولد : 1365/11/25
میزان تحصیلات : دکترا عربی از فردوسی مشهد
نام رسانه : Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics (الکترونیک - غیر برخط ، دو فصلنامه)
محمدی نژاد پاشاکی، احمد

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :