مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1158
کد ملی : 359####384
نام خانوادگی : ریاحی
نام : بهروز
تاریخ تولد : 1340/05/12
میزان تحصیلات : دکترا مدیریت دولتی از واحد علوم و تحقیقات
نام رسانه : سرآمد کیفیت (چاپی ، هفته نامه)
ریاحی، بهروز

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :