مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1184
کد ملی : 004####001
نام خانوادگی : سمواتی
نام : فاطمه
تاریخ تولد : 1346/03/30
میزان تحصیلات : دکترا تاریخ از دهلی
نام رسانه : فکر و نظر (چاپی ، فصلنامه)
سمواتی، فاطمه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :