مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1141
کد ملی : 045####689
نام خانوادگی : زمانی
نام : اکبر
تاریخ تولد : 1354/05/05
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت از واحد قزوین
نام رسانه : پول و تجارت (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
زمانی، اکبر

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :