مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1107
کد ملی : 005####241
نام خانوادگی : حیدری
نام : محمد صادق
تاریخ تولد : 1355/06/25
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه از دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه _ تهران مرکز
نام رسانه : بین المللی عکس خبری (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
حیدری، محمد صادق

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :