مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1151
کد ملی : 001####782
نام خانوادگی : جعفری جوزانی
نام : مازیار
تاریخ تولد : 1368/10/29
میزان تحصیلات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از تهران شمال
نام رسانه : دیدگاه هنر (چاپی ، ماهنامه)
جعفری جوزانی، مازیار

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :