مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1149
کد ملی : 325####612
نام خانوادگی : سلطانی
نام : حشمت اله
تاریخ تولد : 1338/10/24
میزان تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی از زاد اسلامی واحد کرمانشاه
نام رسانه : ابراز (چاپی ، هفته نامه)
سلطانی، حشمت اله

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :