مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1165
کد ملی : 006####521
نام خانوادگی : عرب نژاد
نام : حسین
تاریخ تولد : 1356/07/15
میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت فرهنگی از علمی و کاربردی واحد 31
نام رسانه : میهن نوین (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
عرب نژاد، حسین

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :