مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1146
کد ملی : 432####205
نام خانوادگی : حسینی پور
نام : فرزانه
تاریخ تولد : 1359/03/18
میزان تحصیلات : کارشناسی ارتباطات از تهران مرکز
نام رسانه : اخبار بانک (الکترونیک - برخط ، پایگاه خبری)
حسینی پور، فرزانه

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :