مرحله دوم هفدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات

شناسه نامزد : 1154
کد ملی : 305####321
نام خانوادگی : شکری رفسنجانی
نام : رضا
تاریخ تولد : 1363/05/18
میزان تحصیلات : دکترا روابط بین الملل از ازاد اسلامی رفسنجان
نام رسانه : فرهنگ و هنر معاصر (چاپی ، هفته نامه)
شکری رفسنجانی، رضا

سوابق مطبوعاتی و اجرایی :